Komplexní provoz zdrojů tepla :


- Zajištění obsluhy zdroje tepla

- Provozní údržba

- Provádění periodických kontrol, prohlídek a revizí zařízení

- Provádění pravidelných servisů zařízení

- Provádění oprav

- Technická podpora, poradenství, administrativa

Výroba tepelné energie – prodej tepla:


Ke zvýšení komplexnosti a komfortu poskytovaných služeb zákazníkům nabízí společnost KROS spol. s r.o. - zajištění provozu zdroje tepla včetně dodávky a prodeje tepla.

Zákazníkům z těchto služeb vyplývají tyto výhody:

Komplexní zajištění provozu technických zařízení zdroje tepla:
Provádění pravidelných kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek na veškerých zařízeních souvisejících s provozem zdroje tepla.
Provádění pravidelného servisu veškerých zařízení souvisejících s provozem zdroje tepla.
Odstraňování poruch a výpadků zdroje tepla a opravy veškerých zařízení souvisejících s provozem zdroje tepla.
Obsluha zdroje tepla.

Ekonomická výhodnost:

Cena tepla dodávaného zákazníkům je účtována pouze se sníženou sazbou DPH oproti nákupní ceně paliva.
Náklady na pravidelný servis, revize, prohlídky a zkoušky zařízení hradí provozovatel.
Delší životnost zařízení díky zajištění odborného provozu zařízení.
Snížení nákladů a odlehčení pracovních povinností spojených s provozem zdroje tepla
Odpovědnost za provoz zařízení přejímá provozovatel
Bezplatné poradenství související s modernizací , bezpečností, ekonomické a ekologické zátěže provozu zdroje tepla


Přesný popis činností spojených s provozem zdroje tepla

Před uzavřením smlouvy o dodávce tepla:
Odborná prohlídka zdroje tepla a souvisejícího zařízení
Kontrola provozní dokumentace
V případě potřeby odstranění veškerých nedostatků bránících bezpečnému, spolehlivému a ekonomickému provozu.

Uzavření smlouvy o dodávce tepla:
Ve smlouvě bude popis zařízení, pronájem zařízení, veškeré povinnosti obou smluvních stran, způsob úhrady za teplo atd..
Cena dodané tepelné energie bude určena na základě garantované výhřevnosti paliva a účinnosti spotřebičů podle vzorce :
Teplo ( GJ ) - množství paliva ( t ) * výhřevnost paliva (GJ/t) * účinnost kotle ( % )
Platby budou prováděny na základě vystavené zálohové faktury při závozu paliva a následném měsíčním vyúčtování dodaného tepla.

Provoz zdroje tepla:
Provozovatel zajišťuje tyto kontroly, prohlídky, revize a zkoušky:
odborné prohlídky kotelen
pravidelný servis, seřízení a čištění spotřebičů
pravidelné kontroly a čištění spalinových cest
revize a zkoušky tlakových nádob stabilních
kontroly a revize plynového zařízení

Provozovatel dále zajišťuje:
dodávku paliva
obsluhu zařízení
odstraňování poruch a výpadků zdroje tepla a opravy veškerých zařízení souvisejících s provozem zdroje tepla
případné opravy či rekonstrukce většího rozsahu
administrativní činnosti spojené s provozem tepla a komunikaci s dohledovými či kontrolními institucemi
poradenskou činnost v oblasti vytápění a provozu vyhrazených technických zařízení
důsledné dodržování veškerých předpisů pro provoz zařízení (zákony,vyhlášky.NV, ČSN, místní provozní předpis atd...)

Kontaktní osoba pro sekci PROVOZ:

Aleš Mazourek
tel: 608 300 833
e-mail: mazourek@kros.cz