Revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení


- Odborné prohlídky kotelen - dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.

- Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních, zásobníků LPG - dle vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 690012

- Revize a zkoušky kotlů - skupiny 1,2,3,4 - dle vyhl. č. 18/1979 Sb. A ČSN 070710

- Revize, zkoušky a kontroly vyhrazených plynových zařízení - dle vyhl. č. 85/1978 Sb.

- Prohlídky a revize spalinových cest - dle zákona 320/2015 sb. a vyhl. č. 34/2016, ČSN 734201 2010

Revize komínů a spalinových cest


- Revize spalinových cest ( komínů ) – dle zákona 320/2015 sb. a vyhl. č. 34/2016, ČSN 734201 2010


Provádíme revize komínů a spalinových cest, jak výchozích před uvedením spalinové cesty do provozu, tak periodické kontroly u stávajících objektů.

- Čištění spalinových cest ( komínů ) - dle zákona 320/2015 sb. a vyhl. č. 34/2016, ČSN 734201 2010

- Prohlídky spalinových cest inspekční kamerou

Školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob, plynového zařízení a topičů nízkotlakých kotelen


Obsluha tlakových nádob a plynového zařízení - dle ČSN 690012 a vyhl. 21/1979 Sb.:

Funkci obsluhy tlakových nádob a plynového zařízení mohou vykonávat jen pracovníci starší 18 let, tělesně a duševně způsobilí pro tuto práci, kteří absolvovali praktický zácvik, a kteří byly prokazatelně přezkoušeny.

O zacvičení a přezkoušení musí být proveden zápis ( revizním technikem TNS, revizním technikem plynového zařízení ). Obsluha se musí nejméně 1 x za 3 roky podrobit opakovanému přezkoušení revizním technikem, o kterém musí být proveden zápis.Topiči nízkotlaké kotelny - dle vyhl. 91/1993 Sb. :

Ke zkoušce topičů mohou být připuštěni uchazeči:
- starší 18 let
- tělesně a duševně způsobilí vykonávat práci topiče
- zacvičeni

Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí. O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vystaveno osvědčení O způsobilosti. Platnost osvědčení je 5 let ode dne vydání.

Kontaktní osoba pro sekci REVIZE:

Aleš Mazourek
tel: 608 300 833
e-mail: mazourek@kros.cz